مدیر گروه کشاورزی، محیط زیست و منابع طبیعی

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

   اسكندر زند

_x000D_

  دکتری فیزیولوژی گیاهان زراعی

_x000D_

  تخصص جنبي: فیزیولوژی علف کش ها و مقاومت به علف کش ها 

_x000D_

محل کار: خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید خالد اسلامبولی، نبش کوچه دهم، پلاک ۵۰

_x000D_

  تلفن:                     ۸۸۷۱۷۸۴۴-۸۸۷۱۶۰۳۱ – ۰۲۱

_x000D_

 دورنگار:

_x000D_

 پست الکترونیک:        eszand@yahoo.com      zand@ppdri.ac.ir

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

سوابق تحصیلی

_x000D_

رتبه های علمی

_x000D_

تألیف، گردآوری و یا ترجمۀ کتاب

_x000D_

سوابق آموزشی       

_x000D_

سوابق اجرایی              

_x000D_

                                                                            

_x000D_

_x000D_

سوابق تحصیلی 

_x000D_

كارداني امور زراعي، دانشگاه زنجان، ۱۳۶۷-۱۳۶۴

_x000D_

كارشناسي زراعت و اصلاح نباتات، دانشگاه زنجان، ۱۳۷۰-۱۳۶۸

_x000D_

كارشناسي ارشد زراعت، دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۷۴-۱۳۷۲ 

_x000D_

دكتري، دانشگاه فردوسي مشهد، ۱۳۷۹-۱۳۷۵

_x000D_

  _x000D_

رتبه‌های علمی                        

_x000D_

۱. دانشجوي نمونه كشور درسال ۱۳۷۸ و دريافت لوح تقدير از رياست محترم جمهور و وزير محترم علوم، تحقيقات و فن‌آوري.

_x000D_

۲. برگزيده شدن پايان نامه دكتري به عنوان رتبه دوم در جشنواره علمي پژوهشي فردوسي

_x000D_

۳. پوستر برگزيده در اولين همايش علوم علف هاي هرز ايران با عنوان” پي جويي مقاومت به علف‌كش‌ها در علف‌هاي‌هرز مزارع برخي استانهاي كشور”

_x000D_

۴. پژوهشگر برتر وزارت جهاد كشاورزي در سال ۱۳۸۶

_x000D_

۵. اخذ رتبه سوم طرح‌هاي كاربردي در بيست و يكمين جشنواره بين‌المللي خوارزمي

_x000D_

۶. اخذ گواهينامه پژوهشگر برتر از سازمان بين‌المللي اكو

_x000D_

۷. برنده جايزه كتاب برتر سازمان تحقيقات، آموزش و تحقيقات كشاورزي (كتاب بيولوژي و مديريت علف هاي هرز).

_x000D_

۸. برنده جايزه كتاب برتر ازجشنواره علمي پژوهشي فردوسي در سال ۱۳۸۹ (كتاب  فيزيولوژي گياهي ۱ و۲). 

_x000D_

  _x000D_

 

_x000D_
تألیف، گردآوری و یا ترجمۀ کتاب_x000D_

۱. کوچكي، ع و ا. زند. كشاورزي از ديدگاه اكولوژي. ۱۳۷۵. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۲۲۸ صفحه.

_x000D_

۲. باقري، ع. ا.، ع. كوچكي و ا. زند. ۱۳۷۶. اصلاح گياهان زراعي در كشاورزي پايدار. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۱۶۰ صفحه.

_x000D_

۳. رحيميان مشهدي، ح.، ع. كوچكي و ا. زند. ۱۳۷۷. تكامل، سازگاري و عملكرد گياهان زراعي. انتشارات نشر آموزش كشاورزي ( وزارت جهاد كشاورزي). ۴۹۵ صفحه.

_x000D_

۴. كوچكي، ع.، ح. ر. شريفي و ا. زند. ۱۳۷۸. پيامدهاي اكولوژيكي تغيير اقليم. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۲۳۵ صفحه.

_x000D_

۵. كافي، م.، لاهوتي، م.، ا. زند.، ح. ر. شريفي و م . گلداني. ۱۳۷۹. فيزيولوژي گياهي (جلد اول). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۴۵۶ صفحه.

_x000D_

۶. كافي، م.،  ا. زند.، ب. كامكار.، ح. ر. شريفي و م . گلداني. ۱۳۷۹. فيزيولوژي گياهي (جلد دوم). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۳۷۹ صفحه.

_x000D_

۷. رحيميان مشهدي، ح.، ع. كوچكي و ا. زند. ۱۳۷۹. فتوسنتز و توليد در شرايط متغير محيط (جلد اول). انتشارات سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران. ۳۴۹ صفحه.

_x000D_

۸. رحيميان مشهدي، ح. ع. كوچكي و ا. زند. ۱۳۷۹. فتوسنتز و توليد در شرايط متغيير محيط (جلد دوم ). انتشارات سازمان پاركها و فضاي سبز شهرداري تهران. ۴۳۰ صفحه.

_x000D_

۹. كافي، محمد.، ا. زند.، ح. شريفي و م. س. نبوي. ۱۳۸۰. راهنماي كار با دستگاه اندازه گيري فتوسنتز. دانشگاه فردوسي مشهد. ۱۲۲ صفحه.

_x000D_

۱۰. باقري ع . ا.، و ا.زند.، و م. پارسا. ۱۳۷۷. حبوبات، رهيافتها و تنگناها (تأليف). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۹۴ صفحه.

_x000D_

۱۱. باغستاني، م. ع وا. زند. ۱۳۸۰. استريگا (گونه هاي مهم، بيولوژي وانتشار، تاليف). نشر آموزش كشاورزي (وزارت جهاد كشاورزي). ۲۶ صفحه.

_x000D_

۱۲. زند، ا و م. ع. باغستاني.۱۳۸۱. مقاومت به علف كشها درعلف هاي هرز (گردآوري). جهاد دانشگاهي مشهد. ۱۷۶ صفحه.

_x000D_

۱۳. زند، ا و ح. صارمي. ۱۳۸۱.علف كش ها چگونه كار مي كنند، با تاكيد بر علف كش‌هاي ثبت شده در ايران (ترجمه و تاليف). دانشگاه زنجان. ۱۴۴ صفحه.

_x000D_

۱۴. زند،ا.، م.‌ ع. باغستاني.و پ. شيمي. ۱۳۸۱. تحليل بر مديريت علف‌هاي‌هرز و علف‌كش‌هاي گندم. چاپ شده در كتاب. گندم از بذر تا قرص نان. دبرخانه اولين گنگره بين‌المللي گندم. ۴۱۹-۴۵۰.

_x000D_

۱۵.  زند،ا.، م.‌ ع. باغستاني.، پ. شيمي و ا. فقيه.۱۳۸۲ . تحليلي برمديريت سموم علف كش در ايران (تاليف). نشر آموزش كشاورزي. ۴۱ صفحه

_x000D_

۱۶. صارمي، ح و ا. زند. ۱۳۸۲. قارچها و كنترل بيولوژيك (آفات، بيمارگرها و علف‌هاي هرز). (تاليف). دانشگاه زنجان. ۱۴۰ صفحه.

_x000D_

۱۷. زند، ا.، ح. رحيميان مشهدي.، ع. ر. كوچكي.، ج. خلقاني.، س. ك. موسوي، و م. ك. رمضاني. ۱۳۸۳. اكولوژي علف‌هاي هرز. (ترجمه). جهاد دانشگاهي مشهد. ۵۵۸ صفحه.

_x000D_

۱۸. باغستاني، م. ع.، ح. نجفي و ا. زند. ۱۳۸۳. بيولوژي و مديريت علف‌هرز خردل وحشي. انتشارات مؤسسه تحقيقات آفات وبيماريهاي گياهي. ۷۱ صفحه.

_x000D_

۱۹. موسوي، س. ك.، ا. زند، و ح. صارمي. ۱۳۸۴. علف‌كش‌ها، كاركرد فيزيولوژيك و كاربرد. انتشارات مؤسسه تحقيقات آفات وبيماريهاي گياهي و انتشارات دانشگاه زنجان. ۲۸۶ صفحه.

_x000D_

۲۰. كوچكي، ع. ر.، ا. زند.، م. بنايان اول.، پ. رضواني مقدم.، ع. م. مهدوي دامغاني.، م. جامي الاحمدي، و س.ر. وصال. ۱۳۸۴. اكوفيزيولوژي گياهي (جلد اول). انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. ۴۴۵ صفحه.

_x000D_

۲۱. كوچكي، ع. ر.، ا. زند.، م. بنايان اول.، پ. رضواني مقدم.، ع. م. مهدوي دامغاني.، م. جامي الاحمدي، و س.ر. وصال. ۱۳۸۴. اكوفيزيولوژي گياهي (جلد دوم). انتشارات دانشگاه فردوسي مشهد. ۴۰۵ صفحه.

_x000D_

۲۲. منتظري، م.، ا. زند، و م. ع. باغستاني. ۱۳۸۴. علف‌هاي‌هرز و كنترل آنها در كشتزارهاي گندم ايران. انتشارات مؤسسه تحقيقلت آفات و بيماريهاي گياهي. ۸۵ صفحه.

_x000D_

۲۳. بازوبندي، م.، م. ع. باغستاني، و ا. زند. ۱۳۸۴. علفهاي‌هرز مزارع چغندر‌قند و مديريت آنها. انتشارات مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي. ۸۰ صفحه

_x000D_

۲۴. شيخي، ع، و ا. زند. ۱۳۸۴. روش‌هاي كاربرد آفت كش‌ها در گياهان زراعي. انتشارات مؤسسه تحقيقلت آفات و بيماريهاي گياهي. مؤسسه تحقيقات گياه‌پزشكي كشور. ۳۶۲ صفحه.

_x000D_

۲۵. نجفي، ح.، حسن زاده دلويي، م.، راشد محصل، م. ح.، ا. زند، و باغستاني، م. ع. ۱۳۸۵. مديريت بوم شناختي علف‌هاي هرز. مؤسسه تحقيقات گياهپزشكي ايران. ۵۵۹ صفحه.

_x000D_

۲۶. زند، ا.، م. ع. باغستاني.، م. بي‌طرفان و پ. شيمي. ۱۳۸۶. راهنماي كاربرد علف‌كش‌هاي ثبت شده در ايران. جهاد دانشگاهي مشهد.

_x000D_

۲۷. زند، ا.، س. ك. موسوي و ا. حيدري. ۱۳۸۶. علف‌كش‌ها و روش‌هاي كاربرد آنها (با رويكرد بهينه سازي مصرف علف‌كش‌ها). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

_x000D_

۲۸. زند، ا.، م. ع. باغستاني.، س. ك. موسوي.، م. اويسي.، م. ابراهيمي.، م. راستگو، و م. ر. لبافي حسين آبادي. ۱۳۸۷. راهنماي مديريت علف‌هاي هرز. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد.

_x000D_

۲۹. كافي، م.، ا. زند.، ب. كامكار.، ع. م. مهدوي دامغاني.، ف. عباسي و ح. ر. شريفي ۱۳۸۸. فيزيولوژي گياهي (جلد اول، ويراست چهارم). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۷۳۲ صفحه.

_x000D_

۳۰. كافي، م.، ا. زند.، ب. كامكار.، ع. م. مهدوي دامغاني و ف. عباسي ۱۳۸۸. فيزيولوژي گياهي (جلد دوم، ويراست چهارم). انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۶۷۶ صفحه.

_x000D_

۳۱. زند، ا.، م.ع. باغستاني، ن. نظام‌آبادي، پ، شيمي. ۱۳۸۹. علف‌كش‌ها و علف‌هاي‌هرز  مهم ايران. مرکز نشر دانشگاهي.

_x000D_

۳۲.  زند، ا. ۱۳۸۷. مديريت پايدار علف‌هاي هرز در: کوچکي، ع. ر. و م. خواجه حسيني. زراعت نوين. انتشارات جهاد دانشگاهي مشهد. ۷۰۴ صفحه.

_x000D_

۳۳. نجفي، ح.، م. ع. باغستاني، و ا. زند.۱۳۸۸. بيولوژي و مديريت علف‌هاي هرز (جلد اول). انتشارات موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور. ۵۵۸ صفحه.

_x000D_

۳۴. ابطالي، ي.، م. ع. باغستاني.، ا. زند، و م. ابطالي. ۱۳۸۸. علف‌هاي هرز و مديريت آنها در مزارع سويا. انتشارات موسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور. ۶۹ صفحه.

_x000D_

  _x000D_

سوابق آموزشی

_x000D_

تدريس درس اكولوژي و فيزيولوژي گياهان زراعي در دانشكده كشاورزي مشهد (در مقطع كارشناسي).

_x000D_

تدريس دروس فيزيولوژي علف كش‌ها و درس علف‌كش‌ها و كاربرد آنها (در مقطع كارشناسي ارشد).

_x000D_

تدريس درس علف‌كش‌ها و روش‌هاي كاربرد آنها (در مقطع كارشناسي ارشد).

_x000D_

تدريس در اكولوژي توليد (در مقطع كارشناسي ارشد).

_x000D_

تدريس درس مدل‌سازي رشد و نمو گياهان زراعي ( در مقطع دكتري).

_x000D_

تدريس درس مديريت علف‌هاي هرز (در مقطع كارشناسي ارشد).

_x000D_

  _x000D_

 سوابق اجرایی

_x000D_

معاون پژوهشي جهاد دانشگاهي زنجان (به مدت ۳ سال).

_x000D_

معاون بخش تحقيقات علف‌هاي‌هرز مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي (۱۳۸۱-۱۳۸۲).

_x000D_

معاون مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي كشور (۱۳۸۲-۱۳۸۴).

_x000D_

عضو شوراي نانوتكنولوژي وزارت جهاد كشاورزي (۱۳۸۲-۱۳۸۴).

_x000D_

عضو كميته علمي علف‌هاي‌هرز مؤسسه تحقيقات آفات و بيماريهاي گياهي (۱۳۸۰ تا كنون).

_x000D_

عضو كميته علمي گياهان دارويي پژوهشكده گياهان دارويي جهاد دانشگاهي.

_x000D_

نايب رئيس انجمن علمي علف‌هاي‌هرز ايران (۱۳۸۲-۱۳۸۴).

_x000D_

عضو هيئت داورن ماهنامه علمي تخصصي زيتون. (۱۳۸۳ تا كنون).

_x000D_

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي (۱۳۸۲ تا كنون).

_x000D_

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي Iranian Journal of Weed Science در سالهای (۱۳۸۸-۱۳۸۴).

_x000D_

عضو هيات تحريريه مجله علمي پژوهشي علوم زراعي ايران (۱۳۸۷ تا كنون).

_x000D_

سردبير مجله علمي پژوهشي كشاورزي اكولوژيك ايران (۱۳۸۹ تا كنون).

_x000D_

عضو هيات مديره انجمن كشاورزي بوم شناختي ايران (۱۳۸۵ تا ۱۳۸۹).

_x000D_

مدير گروه كشاورزي اكولوژيك پژوهشكده علوم محيطي دانشگاه شهيد بهشتي (۱۳۸۱ تا ۱۳۸۶).

_x000D_

نماينده مؤسسه تحقيقات گياه پزشكي كشور در هيأت نظارت بر آفت كش ها (۱۳۸۹ تاكنون).

_x000D_

مدير حوزه كشاورزي، محيط زيست و منابع طبيعي مركز نشر دانشگاهي (۱۳۸۸ تا كنون).

_x000D_

عضو شوراي چاپ و نشر سازمان محيط زيست كشور (۱۳۸۹ تاكنون).

_x000D_

عضو كانون هماهنگي آفت كش هاي (۱۳۸۹ تاكنون).

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

  بالای صفحه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *