معاونت اجرایی

معاونت اجرایی به منظور نظارت بر مصرف اعتبار تخصصی، تعیین وضعیت موجود مرکز از طریق شناسایی نقاط قوت …
 معاونت اجرایی

معاونت اجرایی

معاونت اجرایی به منظور نظارت بر مصرف اعتبار تخصصی، تعیین وضعیت موجود مرکز از طریق شناسایی نقاط قوت، تنگناها، مشکلات، فرصتها و تدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب ایجاد گردیده است.

–    ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس مرکز به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
–    تدوین آیین نامه هاو دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف
–    نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
–    پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست مرکز
–    همکاری با معاونت پژوهشی و فناوری جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه های مرکز
–    اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری و مالی مرکز
–    رسیدگی به اهداف اجرایی مرکز
–    استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی
–    ارائه گزارش عملکرد سالانه مالی اداری
–    استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف مرکز.


مدیریت امور مالی

مدیریت مالی مسئولیت وصول وجوه اعتبارات و پرداخت هزینه های مرکز و تنظیم اسناد و واریز آنها،نظارت بر تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و مزایای کارکنان و انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق را بر عهده دارد.

–    اجرای قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و مراقبت در اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه ها.
–    نظارت بر هزینه ها به منظور انطباق آنها با مقررات مالی و معاملاتی در قالب اعتبارات مصوب
–    کنترل هزینه ها و پیشنهاد به موقع برای اصلاح
–    تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها
–    تنظیم و نگاهداری دفاتر اموال مرکز و نظارت بر حسن انجام مربوط به جمعداری اموال
–    تهیه گزارشهای مالی ماهانه و سالانه و عملکرد هزینه ها
–    تعهد و تامین اعتبار هزینه ها در قالب بودجه مصوب
–    رسیدگی به پیشنهاد هزینه ها در قالب قوانین موضوعه
–    صدور درخواست وجه در قالب اعتبارات مصوب
–    رسیدگی به حسابهای بانکی مرکز
–    نظارت بر تنظیم دفاتر مربوط به ثبت ارقام دریافتها و پرداختها

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

امور اداری و پشتیبانی مسئولیت نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه، مراقبت در اجرای مقررات انضباطی،مطالعه و بررسی رسته های شغلی، پیش بینی ترفیع و تغییر گروه، همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تاسیسات و همچنین انجام سایر امور محوله را از طرف مقام مافوق بر عهده دارد.

–    اجرای سیاست ها و خط مشی های مرکز
–    مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل
–    تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری
–    مصوبات مرکز و ابلاغ آن به کلیه واحدها
–    ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی
–    همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز
–    انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
–    ایجاد و تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف
–    بررسی و ارزیابی چاپخانه ها جهت واگذاری امور چاپ کتاب و نشریات
–    تامین و خرید کاغذ با کیفیت مطلوب در چارچوب ضوابط مالی
–    تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان
–    نظارت بر حسن اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به امور انبارهای مرکز
–    ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.