پنج شنبه 23 آذر 1396 - 26 ربيع الاول 1439 - 2017 دسامبر 14
Delicious facebook RSS ارسال به دوستان نسخه چاپی ذخیره خروجی XML خروجی متنی خروجی PDF
کد خبر : 81794
تاریخ انتشار : 9 شهریور 1394 11:10
تعداد مشاهدات : 3457

معرفی سرپرست مرکز نشر دانشگاهی

دکتر حسین محمدی دوستدار


 
نشانی الكترونيكي
                  pobox@iup.ac.ir
تلفن
                  88719584
                  88719580 
نشانی
                  تهران، خیابان شهید بهشتی، خیابان خالد اسلامبولی،نبش خیابان دهم، شمارء 50، مرکز نشر دانشگاهی
 
سوابق علمی
•    دکترا عمران (سازه های بتنی) از دانشگاه آتاوا-آتاوا، کانادا در سال 1373،
عنوان رسالة دکتری: آناليز و طراحی ديوارهای برشی کوتاه مقاوم در برابر زلزله،
نامزد دريافت "مدال طلای فرماندار کانادا" و "جايزة دکتری سازمان تحقيقات علوم طبيعی و مهندسی کانادا"،
•    کارشناسی ارشد عمران (سازه) از دانشگاه ايالتی کاليفرنيا در لانگ بيچ آمريکا در سال 1358،
•    عنوان رسالة کارشناسی ارشد: ساخت ساختمان های ارزان قيمت، مواد، طراحی و نوآوری در ساخت ساختمان های مقاوم در برابر زلزله در مناطق زلزله خيز ايران، 
•    کارشناسی فيزيک از دانشگاه شيراز در سال 1353.
 
سوابق شغلی
•    سرپرست مرکز نشر دانشگاهی، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، از 11/12/1393 تاکنون،
•    رئیس مرکز مطالعات و همکاري های علمی بين المللی وزارت علوم، تحقيقات و فناروی، 25/5/1385 تا 15/11/1393،
•    سرپرست مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 17/2/85 لغایت 24/5/85،
•    معاون علمی بین المللی مرکز مطالعات و همکاری های علمی بین المللی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 13/12/1384 تا 16/2/1385،
•    عضو هیئت علمی گروه ترویج علم مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور از سال 1384 تاکنون،
•    دبیر کانون شبکه های علم و فناوری کشورهای اسلامی 12/6/1391 تا 15/11/1393،
•    دبیر کمیتة سزامی 7/6/1388 تا 15/11/1393،
•    عضو هیأت امنای مؤسسة آموزش عالی غیر دولتی – غیر انتفاعی آمل، مازندران 30/1/1388 تاکنون
•    دبیر کمیسیون شتابگرها 12/11/1387 تا 15/11/1393،
•    عضو هئیت علمی گروه عمران دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال 1364 تا 1384،
مدرس دروس تحليل سازه ها، آناليز و طراحی سازه های بتنی، پروژة سازه های بتنی برای مقطع کارشناسی و   بتن پيشرفته برای مقطع کارشناسی ارشد عمران (سازه)       
زمينه های تحقيقاتی: بررسی خواص مکانيکی بتن های ساخته شده با سيمان های مختلف و پوزولانی در محيط دريای خزر، ترميم تيرهای بتن مسلح ترک خورده در اثر بار زلزله، اتصالات ديوارهای بتنی پيش ساخته، بررسی امکان جايگزينی آزبست در پوشش سقف های ساختمانی، مقاوم سازی و تقویت اعضاء سازه های بتنی مسلح (فولاد یا پلیمر)
•    مشاور آموزشی مؤسسة فرهنگی روزبه از سال 1379 تا 1390،
•    مشاور ارشد در طراحی و اجرای ساختمان های بتنی از سال 1381 تا 1383 برای بخش خصوصی،
•    رئيس دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال 1374 تا 1377،
•    عضو شورای پژوهشی شورای تحصيلات تکميلی، شورای فرهنگی ، کميتة اجرائی قانون استفاده از خدمت خارج از وقت اداری (طرح تمام وقتی)، کميسيون آموزشی، کميسيون دانشجویی و کميتة مرکزی آموزش های آزاد دانشگاه مازندران،
•    معاون اداری و مالی دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال 1374 تا 1374،
•    سرپرست آزمايشگاه سازة دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال 1374 تا 1377،
•    معاون آموزشی دانشکدة فنی مهندسی دانشگاه مازندران از سال 1365 تا 1367،
•    مهندس محاسب در شرکت مهندسين مشاور نارگان از سال 1362 تا 1364،
فعاليت در بخش های مختلف پروژة طرح پالایشگاه گاز طبيعی کنگان،
•    مهندس محاسب و ناظر در شرکت بين المللی مهندسی ايران (ايريتک) از سال 1361 تا 1362،
فعاليت در پروژه های مختلف وزارت معادن و فلزات،
•    مهندس محاسب و ناظر در شرکت بين المللی راکول آمريکا از سال 1356 تا 1360،
طراحی و آناليز تنش سازه های بدنة اتوبوس فضایی (Space Shuttle)، آناليز قاب های ميانی و قاب مربوط به موتور و اتصالات دم عمودی سازه و نظارت و تحليل اطلاعات حاصل شده از آزمايش بر اتوبوس فضایی.
 
    کتاب ها
•    ، و نوائی نيا، م، تأليف کتاب سازه های بتنی خاص، انتشارات دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل، 1390،
•    حجتی، م. ح. و محمدی دوستدار، ح. تحلیل اجزای محدود، انتشارات دانشگاه مازندران، بابلسر، 1381. ویرایش علمی.
 
    مقالات
•    Doostdar, H. M., Doostdar, H. M., Hazim Shah, M., Sattari, H., (2013), "A Stylish Burial: Tracking the Socio-Technical aspects of death in Iran",  Journal of Development Studies - Decision on Manuscript ID FJDS-2013-Mar-0036.R1,
•    Naghipour, M., Nemati, M.,  Doostdar, M. H., Fooladvand, R., (2013), “Modeling and Experimental Studies on Pre-Loaded Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Reinforcement”, Iranica Journal of Energy and Environment, Volume 4, Number 3, Geo-Hazards and Civil Engineering; 219-233, 2013,
•    Ghahremani-Ghajar, S., Doostdar, M. H., Mirhosseini, S. A., (2012), “We have been living with this pain: Enquiry-based language learning in Iranian higher education”, Teaching in Higher Education, 17(3), 269–281,
•    Naghipour, M., Nemati, M., Doostdar, M. H., (2010), “Experimental Study and Modeling of Reinforced Concrete Beams Strengthened by Post-Tensioned External Reinforcing Bars”, JJE Transactions A: Basics, Vol. 23, No. 2, April 2010,
•    Doostdar, H. M. and Mirhosseini, S. A., (2009), "A comparative investigation of academic promotion criteria in higher education", Journal of Science and Technology, National Research Institute for Science Policy,
•    Doostdar, M. H., Mirhosseini, M. A., (2009), “Revisiting the Core and Cover of Quality in Higher Education”, International Journal of Information Science and Management, Volume 7, Number 2, July/December, 2009,
•    Beygi, M., Doostdar, M. H., & Shoormasti, A. H.,(2003), “Experimental Investigation of Composite Beams with Steel Plate in the Tension Face under Static Loading”, Journal of Engineering of Mazandarn University, Vol. 2, No. 1, (2003) (Farsi),
•    Naghipour, M. & Doostdar, M. H.,  (2003), “Parametric Study of Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Unbounded Reinforcement and their Modelling using FEM”, International Journal of Engineering of Iran University Science & Technology, (Farsi),
•    Doostdar, M. H., Naghipour, M. & Abdollahi, M., (2001), “Modelling and Analysis of Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Unbounded Reinforcement”, Bana, Iranian Civil Engineering Society Journal, Nos. 14&15, pp. 48-60,(Farsi),
•    برنامه تبادل آموزشی بین الملل فول برایت و امنیت ملی امریکا، فصلنامه علمی_پژوهشی
آفاق امنیت، پذیرفته شده برای چاپ،
•     و میرحسینی، س. ع. سیاست ها و فرایند های ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب جهان، نامۀ سیاست علم و فناوری، سال دوم، شمارة 4، ص 70- 55،
•    قهرمانی قاجار، س.، محمدی دوستدار، ح. و رنجبر نوعی، ا. (1391). جایگاه آموزش در برنامه هاي علم و فناوری کشورهای منتخب جهان، راهبرد فرهنگ (مجلۀ علمی-پژوهشی شورای عالی انقلاب فرهنگی)، سال پنجم، شمارۀ 20، ص 128- 103،
•    محمدی دوستدار، ح. و میرحسینی، س. ع. (1387). بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضاء هیئت علمی در آموزش عالی. فصلنامۀ سیاست گذاری علم و فناوری مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، سال اول، شمارۀ 3، ص 106–91.
 
    مقالات کنفرانسی
•    Doostdar, H. M. (2015). “Teaching English: A Medium of Soft Power”, 7th International Muliversity Conference, Nottingham University, Malaysia,
•    Doostdar, H. M. and Rouzbeh, H. (2012). “A Critical Pedagogical Approach to ‘Political Science’, Teaching in Iranian Higher Education”, Paper presented at The Second International Conference on Critical Education, University of Athens, Athens, Greece,
•    Doostdar, M. H. (2012), “From Family Evening Tales to Academic Imperialism: Stories Act to Shake Institutions”, Decolonising the University: The Emerging Quest for Non-Eurocentric Paradigms (pp. 401–413). Malaysia, Pinang: Universiti Sains Malaysia and Citizens International,
•    Doostdar, H. M. and Ghahremani-Ghajar, S. (2010). “Hegemony and Resistance in Higher Education”, International Multiversity Conference, Penang, Malaysia,
•    Fooladvand, R., Naghipour, M., & Doostdar, M. H., (2004), “Experimental Investigation on Strengthening of Concrete Cracked and Preloaded Beams by External Unbounded Reinforcement”,  1st National Congress on Civil Engineering, Sharif University of Technology, on CD disc, (Farsi),
•    Doostdar, M. H., Poormand, M., (2004), “Experimental Investigation of Shear Behaviour of Reinforced Concrete Beams with Steel Fibre Reinforcement”, 1st National Congress on Civil Engineering, Sharif University of Technology, on CD disc, (Farsi),
•    Doostdar, M. H., Gashteh, M., (2004), “Experimental Investigation of the Behaviour of Reinforced Concrete Beams with Epoxy Coated Reinforcement”, 1st National Congress on Civil Engineering, Sharif University of Technology, on CD disc, (Farsi),
•    Doostdar, M. H., Naghipour, M. & Abdollahi, M., (2002), “Modelling and Analysis of Reinforced Concrete Beams Strengthened by External Unbounded Reinforcement”, Proceeding of 1st Conference on Strengthening and Retrofitting of Structures, on CD disc, (Farsi),
•    Doostdar, M. H., Naghipour, M. & Mohammadpour, A., (2002), “Nonlinear Analysis of Connections in Large Panel Precast Structures”, Proceeding of 1st Conference on Strengthening and Retrofitting of Structures, on CD disc, (Farsi),
•    Doostdar, M. H., Ziraksaz, Mohammad Ali., (2000), “The Study of the Effect of Different Parameters on Short Reinforced Concrete Shear Walls”, Proceeding of the 3rd International Conference on Concrete, Amirkabir University of Technology, May 2000, Tehran, Iran, (Farsi),
•    Doostdar, M. H., Naghipour, M., & Mohammadzadeh, F., (2000), “Stress Analysis in Horizontal Connections of Large Panel Precast Concrete Structures under Static and Dynamic Loading using FEM”, Proceeding of 3rd International Conference on Concrete, paper NO. 320 on CD disc, (Farsi),
•    Naghipour, M., Doostdar, M. H. & Mohammadzadeh, F., (2000), “Behaviour and Parametric Studies of Horizontal Connections for Pre-Cast Concrete Large Panel Structures using FEM”, Proceeding of 3rd International Conference on Concrete, paper NO. 326 on CD disc, (Farsi).
 
    ارائه سخنرانی ها
•    Doostdar, H. M. (2012). “The Contribution of Muslim Scientists to Science and Technology. Invited Speech (delivered in five cities)”, The Second International Conference Series, The Association of Devoted Teachers, Turkey,
ابن سخنرانی در 5 شهر کشور ترکیه انجام شد.
•    سخنرانی در همایش "تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی با محوریت رویکرد علمی و فناورانه"
در دانشگاه امیرکبیر ، خردادماه 1391.
 
   شرکت در کارگاه های آموزشی 
•    History and Philosophy of Science, Curriculum Development Workshop, Albukhary International University, Alor Setar, Kedah Darul Aman, Malaysia, (26-30 March 2012),
•    Conference on Indigenous Knowledge and Universities, 5-8 August 2011, Albokhari International University, Alor Setar, Malaysia,
•    شرکت در کارگاه آموزشی "ریاضیات بدون حد"، تابستان 1391 تهران، مرکز مطالعات و همکاری های
علمی بین المللی.
 
6-  اجرا نظارت طرح های پژوهشی
(1392) طرح پژوهشی دیپلماسی علمی، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
(1389) طرح پژوهشی بررسی فرآیندهای اجرایی ارتقا در شش دانشگاه جهان. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور،
(1387) طرح پژوهشی بررسی تطبیقی معیارهای ارتقای اعضای هیئت علمی در دانشگاه های منتخب جهان، مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور.
(1392) نظارت بر طرح پژوهشی "اجرای گام اول برنامه علمی بین المللی خیام: ارزیابی وضعیت کشور در زمینة توسعة زبان فارسی به عنوان زبان علم" .جستجو در فروشگاه :
نظرسنجـــی
از اطلاعات کدام بخش سایت بیشتر استفاده می‌کنید؟
از اطلاعات کدام بخش سایت بیشتر استفاده می‌کنید؟مراکز فروش
تهران ، خیابان دکتر بهشتی ، خیابان خالد اسلامبولی(وزرا) ،نبش کوجه دهم، شماره 50
021-88725954
تهران ، خیابان انقلاب، چهارراه وصال شیرازی،روبروی سینما سپیده، پاساژ خبیری
021-66404011
 
e@ecommerce@iup.ir