نویسنده: مدیر محتوا

38مطلب موجود می باشد.
اخبار مرکز

نشست «تولید محتوا و نشر الکترونیکی» موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی


موسسه مطالعات فرهنگی و اجتماعی با مشارکت مرکز نشر دانشگاهی نشست «تولید محتوا و نشر الکترونیکی» را برگزار می‌کند. این نشست  از مجموعه نشست‌های «از آموزش عالی…

اخبار مرکز

پوستر نشست‌های آنلاین انجمن ترویج علم ایران


انجمن ترویج علم ایران از ۲۰ آبان تا ۲۷ آذر نشست‌های آنلاین درباره علم، ترویج علم و پژوهش برگزار می‌کند.

اخبار مرکز

برنامه هفته دوم نشست‌های آنلاین «هفته تـرویج عـلم» تا «هفـته پـژوهش»


انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز نشر دانشگاهی از ۲۰ آبان تا ۲۷ آذر نشست‌های آنلاین درباره علم، ترویج علم و پژوهش برگزار می‌کند.

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین: آشنایی با اصول «درست‌نویسی» مکاتبات اداری


مرکز نشر دانشگاهی دوره آموزش درست‌نویسی مکاتبات اداری برگزار می‌کند.

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین: دوره ویرایش ترجمه متون علوم اجتماعی و انسانی


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «دوره ویرایش ترجمه متون علوم اجتماعی و انسانی»

اخبار مرکز

نشست‌های آنلاین درباره علم، ترویج علم و پژوهش


انجمن ترویج علم ایران از ۲۰ آبان تا ۲۷ آذر نشست‌های آنلاین درباره علم، ترویج علم و پژوهش برگزار می‌کند.

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین «مبانی اسطوره شناسی»


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «مبانی اسطوره شناسی»

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین «طنز در ادبیات فارسی»


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «طنز در ادبیات فارسی»

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین «سیر تحول شعر فارسی»


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «سیر تحول شعر فارسی»