نویسنده: مدیر محتوا

43مطلب موجود می باشد.
اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین: دوره ویرایش ترجمه متون علوم اجتماعی و انسانی


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «دوره ویرایش ترجمه متون علوم اجتماعی و انسانی»

اخبار مرکز

نشست‌های آنلاین درباره علم، ترویج علم و پژوهش


انجمن ترویج علم ایران از ۲۰ آبان تا ۲۷ آذر نشست‌های آنلاین درباره علم، ترویج علم و پژوهش برگزار می‌کند.

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین «مبانی اسطوره شناسی»


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «مبانی اسطوره شناسی»

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین «طنز در ادبیات فارسی»


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «طنز در ادبیات فارسی»

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین «سیر تحول شعر فارسی»


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «سیر تحول شعر فارسی»

اخبار مرکز

دوره‌ آموزشی آنلاین «سیر تحلیلی شعر نو و سنتی (از مشروطه تا امروز)»


مرکز نشر دانشگاهی برگزار می‌کند:

دوره‌های آموزشی آنلاین «سیر تحلیلی شعر نو و سنتی»

اخبار مرکز

نشست تولید محتوای الکترونیکی برگزار می‌شود


با همکاری مرکز نشر دانشگاهی برگزار می شود: نشست تولید محتوای الکترونیکی   سه شنبه ۲۰ آبان ۱۳۹۹ ساعت ۱۰ تا ۱۲