مجله فیزیك

قيمت : 23000 ريال

تاریخ انتشار : بهار و تابستان 1388

شماره پیاپی : 105 و 106

سال : 27

ISSN : 9611- 0254

شماره : 1و2

صاحب امتیاز : مرکز نشر دانشگاهی

مدیر مسئول : دکتر رضا منصوری

سردبیر : نادر حیدری

ویراستار :

تحریریه : محمّدرضا بهاری، شهرام خسروی، رسول رکنی زاده، سیما قاسمی، محمّدرضا کلاه چی، سامان مقیمی

مشاوران : محمّدتقی توسلی، محمّدرضا خواجه پور، جلال صمیمی، محمّد لامعی رشتی

مدیر اجرایی : نیلوفر مهدوی

تعداد صفحات : 56

فهرست : •مقالات: •کاتوره گشت؛ •سوال و جواب؛ •ترویج، توسعه و مدرنیت/ رضا منصوری؛ •سال 1951 در پاریس: تولد سرن/ فرانسوا دو رز؛ •گودل و محدودیت های منطق/ جان دبلیو. داوسون پسر؛ •ماده چگال نرم: جایی که فیزیک به زیست شناسی می¬رسد/ ویلسون پون، تام مک لیش، آتین دانالد؛ •تحلیل برداری و پارادوکس هیدروستاتیک/ اریک آر. دیتز؛ •کران های انرژی حالت پایه: کاربرد اصل وردش/ بیبهاس بهاتاچاریا؛ •فیزیک تنیس، میل دارید؟/ رادنی کراس؛ •اخبار پژوهشی؛ قیدهای محکم تر برای شتاب کیهان بر اساس خوشه های کهکشانی؛ جهان، برای شما تا کشف کنید؛ امواج مغناطیسی تاج خورشید را فرا گرفته است؛ تحلیل نشان می دهد که تکامل چه هنگام یک مد تنظیم ژن را بر مدهای دیگر ترجیح می دهد؛ •یادنامه؛ •فهرست و چکیده انگلیسی مقالات.

خلاصه :

       

خرید
نظر شما
اين مطلب تا چه ميزان مورد قبول شما واقع شد ؟
 
: میزان تحصیلات
    : آدرس الکترونیک
نظر خود را درباره اين محصول بيان کنيد
 
عددي که در زير مي بينيد را وارد کنيد :