برنامه های مرکز نشر دانشگاهی در هفته پژوهش
مرکز نشر دانشگاهی در بیستمین دوره نمایشگاه
دستاوردهای پژوهش، فناوری و فن بازار

undefined


زمان: ۲۶ تا ۲۹ آذر ( ۴ روز )

 ساعات بازدید:
۹ تا ۱۷

 مکان: محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران غرفه ۵ سالن ۲۷

        
پنل تاثیر فضای سایبر بر الگوهای نشر دانش – دکتر
یونس شکرخواهدکتر حسین ابراهیم آبادیدکترحبیب حبیبی فهیم

زمان:     98/09/28  ساعت ۱۰ الی 
۱۱:۳۰

مکان: فضای
کارگاهی ستاد سالن ۵، طبقه -۱

 

        
رویکردهای آموزشی ترکببی و تولید محتوای خرد)میکرو کانتنت( MC – دکتر علی منصور

زمان:      ۹۸/۰۹/۲۸   ساعت ۱۱:۳۰ الی ۱۲

مکان: فضای
کارگاهی ستاد سالن ۵، طبقه -۱

 

مرکز نشر دانشگاهی در هفتمین نمایشگاه کتاب دانشگاهی

undefined


زمان: ۲۶ تا ۲۹ آذر ( ۴ روز )

 ساعات بازدید:
۹ تا ۱۷

 مکان: محل دائمی
نمایشگاه های بین المللی تهران غرفه ۱۹ سالن ۲۵
b

 

مرکز نشر دانشگاهی در همایش آینده نگری نشر دانشگاهی

        
پنل مرکز نشر
دانشگاهی: آینده نشر و نشر در حوزه دیجیتال

اعضای پنل:  دکتر حسن نمک دوست، دکتر امیرمسعود شهرام نیا،
دکتر احمد شاکری، دکتر جبار رحمانی، دکتر سید عبدالامیر نبوی

زمان:      ۹۸/۰۹/۲۸   ساعت ۱۴:۱۵ الی  ۱۵

مکان: سالن کنفرانس مروارید (طبقه فوقانی
سالن خلیج فارس)