همکاری با ما

مرکز نشر دانشگاهی در راستای نیل به اهداف خود، همواره از همکاری اساتید محترم در رشتههای مختلف برای نشر کتاب استقبال میکند.

مترجمان

و مؤلفانی که از اعضای هیأت علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و
پارکهای علم و فناوری می باشند و به نشر کتاب خود در مرکز نشردانشگاهی
تمایل دارند، با در نظر
گرفتن فرایند پذیرش کتاب و تکمیل موارد خواسته شده اثر خود را به معاونت
پژوهشی، دفتر تأمین و تولید آثار، ارسال کنند.

**در صورت پذیرفته شدن اثر ارسال فایل «ورد» نسخه ۲۰۱۰ براساس شیوه نامه مرکز ضروری است

 

فرایند پذیرش کتاب در مرکز نشر دانشگاهی

فرم پذیرش کتاب (تالیف)

فرم پذیرش کتاب (ترجمه)

شیوه نامه (قواعد نگارش نهایی)