مجلات

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_


_x000D_
_x000D_

 تاریخچه | ریاست | اساسنامه | تشکیلات داخلی | گروههای تخصصی | ویرایش | مجلات | سمینارها و همایشها | دورۀ آموزش و ویرایش | تولید و چاپ | توزیع | فروشگاه | فعالیتهای دیگر

_x000D_


_x000D_

مجلات

_x000D_

از جمله فعاليتهاي علمي مهم ديگر مركز نشر دانشگاهی بنيان نهادن مجلات تخصصي در رشته‌هاي علمي گوناگون است. سفارش و گزينش و ويرايش مقاﻻت تخصصي مجلات مركز متكي بر داوري كارشناسانه و بي‌غرضانه است. همكاري اعضاي برجسته و صاحب‌نظر دانشگاهها در مقامهاي مدير مسئول، سردبير، عضو هيئت ويراستاران و گزينش هيئت مشاوران در اين زمينه هم چشمگير بوده است. در همين حوزة به ظاهر كوچك، بيش از صدها نفر از متخصصان رشته‌هاي گوناگون دانشگاهي همكاري مي‌كنند. يازده مجلة مركز نشر دانشگاهي عبارت‌اند از:

_x000D_

 

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

_x000D_

نام مجله

_x000D_

_x000D_

سال انتشار

_x000D_

_x000D_

نشر دانش

_x000D_

_x000D_

۱۳۵۹

_x000D_

_x000D_

مجلۀ فیزیک

_x000D_

_x000D_

۱۳۶۱

_x000D_

_x000D_

بهداشت جهان

_x000D_

_x000D_

۱۳۶۲

_x000D_

_x000D_

مجلۀ زبانشناسی

_x000D_

_x000D_

۱۳۶۳

_x000D_

_x000D_

معارف

_x000D_

_x000D_

۱۳۶۳

_x000D_

_x000D_

لقمان

_x000D_

_x000D_

۱۳۶۳

_x000D_

_x000D_

باستان‌شناسی و تاریخ

_x000D_

_x000D_

۱۳۶۵

_x000D_

_x000D_

مجلۀ شیمی

_x000D_

_x000D_

۱۳۶۷

_x000D_

_x000D_

نشر ریاضی

_x000D_

_x000D_

۱۳۶۷

_x000D_

_x000D_

نامۀ ایران باستان (مجلۀ بین‌المللی مطالعات ایرانی)

_x000D_

_x000D_

۱۳۸۰

_x000D_

_x000D_

پژوهشهای ایران‌شناختی (ایرانستیک یا مجلۀ مطالعات ایرانی به زبان آلمانی)

_x000D_

_x000D_

۱۳۸۱

_x000D_

_x000D_

_x000D_

 

_x000D_

مرکز نشر دانشگاهی در سال ١٣٨٠ دو شماره از مجلة انسان‌شناسي و بین سالهای ١٣٧٣ تا ١٣٧٤ و ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۵ دو خبرنامۀ داخلی با عنوانهای قاصد (شانزده شماره) و خبرنامۀ مرکز نشر دانشگاهی (یازده شماره) منتشر کرده است.

_x000D_

 

_x000D_