دوره های جدید آموزش ویرایش (آغاز ثبت نام ترم زمستان)

مرکز نشر دانشگاهی، با هدف ارائۀ یک دورۀ آموزشی کاربردی شامل مهارت‌های ضروری و پایه برای درست‌نویسی و ویرایش، اقدام به طراحی دورۀ شش‌ماهۀ جدید ویرایش صوری وزبانی کرده است و تعداد محدودی دانشجو می‌پذیرد.

برای کسب اطلاعات بیشتر کلیک کنید