معرفی رئیس مرکز نشر دانشگاهی

دکتر حسن سودمند افشار

نام: حسن
نام خانوادگی: سودمند افشار
نام پدر: محمدحسن
تاریخ و محل تولد: 1352 همدان

• دکتری آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان (سال 1388-1383)
• کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانشگاه اصفهان (سال 1376 – 1378)
• کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی همدان (سال 1372 – 1376)

• چاپ بیش از 70 مقاله ISI JCR ، Scopus ، و علمی پژوهشی در مجلات معتبر بین المللی و داخلی
• پژوهشگر برتر استان همدان در گروه علوم انسانی در سال 1399
• پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا در سال 1401
• 7 بار انتخاب به عنوان پژوهشگر برتر دانشکده علوم انسانی و گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا
• سردبیر مجله آموزش زبان انگلیسی (TEL) وابسته به انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایرا ن
• برگزاری کارگاه‌های متعدد تخصصی ژورنال شناسی، مقاله نویسی و نحوه ی چاپ در مجلات معتبر بین المللی در دانشگاه شیراز، آزاد تبریز، بین الملل قشم و .. .
• ارائه 80 مقاله در کنفرانس های معتبر بین المللی و داخلی
• تالیف و ترجمه هفت عنوان کتاب تخصصی
• عضویت در هیات تحریریه 5 مجله ی معتبر بین المللی و داخلی
• داور 35 مجله ی معتبر بین المللی و داخلی

• رئیس مرکز نشر دانشگاهی وزارت علوم تحقیقات و فناوری از تاریخ 1 / 6 / 1401- ادامه دارد .
• رئیس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران )تلسی( وابسته به وزارت علوم از آذرماه 1401
• استادتمام دانشگاه بوعلی سینا همدان از سال 1398
• عضو هیات علمی دانشگا ه بوعلی سینا همدا ن از سال 83 تاکنون
• مدیر اداره همکاریهای علمی بین المللی دانشگاه بوعلی سینا از بهمن 1400 تا شهریور 1401 .
• دبیر شورای بین المللی سازی دانشگاه بوعلی سینا از اسفند 1400 تا شهریور 1401 .
• معاون آموزشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا از سال 90 تا 93 (دو دوره)
• مدیر گروه زبان انگلیسی دانشگاه بوعلی سینا از سال 88 تا 90
• نایب رئیس انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 98 تا آذر 1401
• عضو هیات مدیره انجمن اساتید آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 1392 الی 1398 (دو دوره)
• عضو کارگروه بررسی توانائیهای علمی گروه زبان انگلیسی هیات اجرایی جذب دانشگاه بوعلی سینا از سال 88 تاکنون
• رئیس گروه همکاری های علمی دانشگاهی دانشگاه بوعلی سینا از تاریخ 04 / 04 / 1398 تا 20 اسفند 1399
• رئیس کمیته جذب و پذیرش دانشجویان غیرایرانی دانشگاه بوعلی سینا از اسفند 1400 تا شهریور 1401
• عضو کمیسیون بررسی رکود علمی اعضای هیات علمی دانشگاه بوعلی سینا
• عضو کمیته بهره وری دانشگاه بوعلی سینا
• دبیر علمی هفدهمین کنفرانس بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تبریز- آبان 1398 )
• دبیر علمی کنفرانس مسائل ترجمه و آموزش زبان انگلیسی (دانشگاه بوعلی سینا-مرکز آموزش عالی نهاوند- شهریور 1400 )
• مسئول راه اندازی مرکز ترجمه و زبان های خارجی دانشگاه بوعلی سینا از مورخ 27 / 12 / 96 تا 03 / 04 / 98

• تدریس دوره های دکتری و کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا از سال 1390 تاکنون
• تدریس دوره دکتری آموزش زبان انگلیسی به عنوان استاد مدعو در دانشگاه های تربیت مدرس، فردوسی مشهد و علامه طباطبائی تهران
• تدریس دوره کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا از سال 1384 تاکنون
• راهنمایی و مشاوره 35 پایان نامه کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی، گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا از سال 91 تاکنون
• راهنمایی 10 دانشجوی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی گروه زبان انگلیسی، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه بوعلی سینا از سال 91 تاکنون (راهنمایی 5 پایان نامه اتمام یافته و 5 پایان نامه در حال انجام می باشد).

• پژوهشگر برتر استان همدان در گروه علوم انسانی در سال 1399
• رئیس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از آذر 1401
• نایب رئیس انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 98 تا آذر ماه 1401
• عضو هیات مدیره انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 91 تا 98 (دو دوره)
• مسئول برگزاری کنفرانس های بین المللی انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران (تلسی) وابسته به وزارت علوم از سال 94 تاکنون
• سردبیر مجله آموزش زبان انگلیسی (TEL) وابسته به انجمن آموزش زبان و ادبیات انگلیسی ایران
• مدیر اجرایی (معاون آموزشی) برتر دانشکده های دانشگاه بوعلی سینا اردیبهشت 91
• پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا -پائیز 1401
• پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا -پائیز 96
• پژوهشگر برتر دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا -پائیز 94
• پژوهشگر برتر گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- پائیز 1400
• پژوهشگر برتر گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- پائیز 98
• پژوهشگر برتر گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- پائیز 97
• پژوهشگر برتر گروه آموزشی زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا -پائیز 90
• استاد نمونه آموزشی گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- اردیبهشت 94
• استاد نمونه آموزشی گروه زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا- اردیبهشت 93
• استاد نمونه آموزشی گروه آموزشی زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا-اردیبهشت 90
• استاد نمونه آموزشی گروه آموزشی زبان انگلیسی و فرانسه دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه بوعلی سینا-اردیبهشت 89
• مترجم رسمی زبان انگلیسی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران به مدت ده سال
• کارشناس رسمی پایه 1 زبان انگلیسی دادگستری جمهوری اسلامی ایران از سال 88 تاکنون