همکاری با ما

مرکز نشر دانشگاهی در راستای نیل به اهداف خود، همواره از همکاری اساتید محترم در رشتههای مختلف برای نشر کتاب استقبال میکند.

مترجمان و مؤلفانی که از اعضای هیأت علمی دانشگاهها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و پارکهای علم و فناوری می باشند و به نشر کتاب خود در مرکز نشردانشگاهی
تمایل دارند، با در نظر گرفتن فرایند پذیرش کتاب و تکمیل موارد خواسته شده اثر خود را به معاونت پژوهشی، دفتر تأمین و تولید آثار، ارسال کنند.

**در صورت پذیرفته شدن اثر ارسال فایل «ورد» نسخه 2010 براساس شیوه نامه مرکز ضروری است