معاونت اجرایی

معاونت اجرایی مرکز نشر دانشگاهی
آقای دکتر فردین منصوری
 معاونت اجرایی

معاونت اجرایی

معاونت اجرایی به منظور نظارت بر مصرف اعتبار تخصصی، تعیین وضعیت موجود مرکز از طریق شناسایی نقاط قوت، تنگناها، مشکلات، فرصتها و تدیدات پیش رو جهت تعیین راهبردهای پیشنهادی در راستای ارتقاء به وضعیت مطلوب ایجاد گردیده است.

–    ابلاغ کلیه مصوبات، مقررات و آیین نامه های ابلاغی از سوی رئیس مرکز به واحدهای ذی ربط و پیگیری و نظارت بر حسن اجرای آن
–    تدوین آیین نامه هاو دستورالعمل ها و دستور جلسات مرتبط با وظایف
–    نظارت بر واحدهای تابعه به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای وظایف آنها
–    پیشنهاد افراد واجد شرایط برای تصدی سمت های مدیریتی در حوزه معاونت به ریاست مرکز
–    همکاری با معاونت پژوهشی و فناوری جهت حسن اجرای اهداف، وظایف و برنامه های مرکز
–    اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور اداری و مالی مرکز
–    رسیدگی به اهداف اجرایی مرکز
–    استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی
–    ارائه گزارش عملکرد سالانه مالی اداری
–    استقرار فرآیند شناسایی درآمدها و کنترل مناسب بر چرخه مالی به منظور تهیه گزارشات مدیریتی مالی در جهت ایجاد انضباط مالی در بخشهای مختلف مرکز.

مدیریت امور مالی

مدیریت مالی مسئولیت وصول وجوه اعتبارات و پرداخت هزینه های مرکز و تنظیم اسناد و واریز آنها،نظارت بر تهیه و تنظیم لیستهای حقوق و مزایای کارکنان و انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق را بر عهده دارد.

–    اجرای قوانین و مقررات مالی و معاملاتی و مراقبت در اجرای تصویبنامه ها و آیین نامه ها.
–    نظارت بر هزینه ها به منظور انطباق آنها با مقررات مالی و معاملاتی در قالب اعتبارات مصوب
–    کنترل هزینه ها و پیشنهاد به موقع برای اصلاح
–    تنظیم حساب درآمدها و هزینه ها
–    تنظیم و نگاهداری دفاتر اموال مرکز و نظارت بر حسن انجام مربوط به جمعداری اموال
–    تهیه گزارشهای مالی ماهانه و سالانه و عملکرد هزینه ها
–    تعهد و تامین اعتبار هزینه ها در قالب بودجه مصوب
–    رسیدگی به پیشنهاد هزینه ها در قالب قوانین موضوعه
–    صدور درخواست وجه در قالب اعتبارات مصوب
–    رسیدگی به حسابهای بانکی مرکز
–    نظارت بر تنظیم دفاتر مربوط به ثبت ارقام دریافتها و پرداختها

مدیریت امور اداری و پشتیبانی

امور اداری و پشتیبانی مسئولیت نظارت بر حسن انجام فعالیت های واحدهای تابعه، مراقبت در اجرای مقررات انضباطی،مطالعه و بررسی رسته های شغلی، پیش بینی ترفیع و تغییر گروه، همکاری با واحد حراست در زمینه حفاظت از ساختمانها، اموال و تاسیسات و همچنین انجام سایر امور محوله را از طرف مقام مافوق بر عهده دارد.

–    اجرای سیاست ها و خط مشی های مرکز
–    مطالعه و بررسی و همکاری در امر طبقه بندی مشاغل
–    تهیه و تنظیم آیین نامه ها و بخشنامه ها و دستورالعمل های اداری
–    مصوبات مرکز و ابلاغ آن به کلیه واحدها
–    ایجاد و نگهداری بانک اطلاعاتی پرسنلی و سوابق خدمتی
–    همکاری در جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز
–    انجام امور اداری و استخدامی اعضای هیات علمی و غیر هیات علمی
–    ایجاد و تدارکات و تامین وسایل و تجهیزات مورد نیاز واحدهای مختلف
–    بررسی و ارزیابی چاپخانه ها جهت واگذاری امور چاپ کتاب و نشریات
–    تامین و خرید کاغذ با کیفیت مطلوب در چارچوب ضوابط مالی
–    تهیه طرحهای مربوط به رفاه عمومی کارکنان و رسیدگی به امور رفاهی و بازنشستگی کارکنان
–    نظارت بر حسن اجرای کامل قوانین و مقررات مربوط به امور انبارهای مرکز
–    ابلاغ بخشنامه ها و دستورالعمل ها به واحدهای مربوط و نظارت بر اجرای آن.