تصویر

1مطلب موجود می باشد.
اخبار مرکز

برنامه هفته دوم نشست‌های آنلاین «هفته تـرویج عـلم» تا «هفـته پـژوهش»


انجمن ترویج علم ایران با همکاری مرکز نشر دانشگاهی از ۲۰ آبان تا ۲۷ آذر نشست‌های آنلاین درباره علم، ترویج علم و پژوهش برگزار می‌کند.