معاونت پژوهشی

معاون پژوهشی مرکز نشر دانشگاهی
دکتر سیدعبدالامیر نبوی

معاونت پژوهش و فناوری

معاونت پژوهشی به منظور سامان دهی، گسترش و تقویت فعالیت های پژوهشی و همچنین برنامه ریزی دراز مدت در جهت تغییر و تحول امور پژوهشی و فناوری مرکز ایجاد گردید.
این معاونت متولی امور تحقیق پژوهش و نیز فناوری است که محور فعالیت این حوزه شامل موارد زیر می باشد:

– تدوین آئین نامه ها و دستورالعمل ها
– اداره و نظارت بر حسن اجرای کلیه امور پژوهشی و فناوری، کتابخانه ها و بانکهای اطلاعاتی مرکز
– برنامه ریزی و سیاستگذاری به منظور ارتقاء و افزایش سطح همکاریهای علمی بین المللی.
– اولویت بخشی به نوآوری در حوزه نظری و پژوهشهای کاربردی و مورد نیاز کشور
– توسعه، تقویت و هدایت طرحهای پژوهشی مصوب با الویت پژوهشهای کاربردی هدفمند و مبتنی بر سند چشم انداز برنامه های توسعه کشور و نقشه جامعه علمی کشور
– کنترل و نظارت بر فرآیندهای پژوهشی و فناوری مرکز
– مطالعات لازم در زمینه ارزشیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری و ارزیابی عملکرد پژوهشی و فناوری سالانه
– ایجاد ارتباط لازم با موسسات داخلی و خارجی به منظور همکاری در امور پژوهشی و فناوری و مبادله خدمات علمی
– همکاری در ارائه خدمات علمی ، فرهنگی و اجتماعی و برگزاری سمینارها و کنفرانس های علمی و نمایشگاهای تخصصی منابع اطلاعاتی مورد نیاز موسسات و جامعه علمی کشور
– همکاری در اجرای دوره های کوتاه مدت پژوهشی و فناوری برای موسسات غیر دانشگاهی
– برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج از کشور
– تهیه برنامه پژوهشی و فناوری مرکز و ارائه اهداف و تعیین اولویت های پژوهشی و فناوری در قالب برنامه های میان مدت و بلند مدت و حمایت از تشکیل مراکز رشد، کارآفرینی و پارکهای علم و فناوری
– بررسی و ارزیابی فعالیت های پژوهشی و فناوری مرکز در چارچوب برنامه های رشد و توسعه کشور براساس اهداف سند چشم انداز و برنامه های توسعه ای کشور و نقشه جامع علمی کشور در بخش آموزش عالی برای طرح در شورای مرکز
– شناسایی و تعریف موضوعات و برنامه های علمی – پژوهشی مشترک و برنامه ریزی جهت تامین امکانات و تخصیص اعتبار لازم جهت تعامل علمی – پژوهشی حوزه و دانشگاه و ایجاد زمینه مناسب جهت نیل به علم دینی و علوم انسانی اسلامی مناسب
– شناسایی نیازهای موسسات در زمینه منابع اطلاعاتی به زبان فارسی و زبان های دیگر و همچنین تهیه منابع اطلاعاتی مورد نیاز آنها و جامعه علمی کشور
– سفارش تالیف، ترجمه و تصحیح منابع اطلاعاتی مورد نیاز موسسات و جامعه علمی کشور به صاحبنظران و انتشار آنها و ایجاد و ساماندهی شبکه های جامع نشر منابع اطلاعاتی
– بسترسازی مناسب، گردآوری، تبدیل، سازماندهی، حفاظت و ارائه محتوای رقومی ملی و خدمات مرتبط در سطح جهانی و ارائه تسهیلات مناسب در جهت چاپ بهنگام و توزیع گسترده مجلات علمی کشور از طریق ایجاد و مدیریت شبکه نشر مجلات علمی کشور
– پژوهش در زمینه های مختلف زبان علمی فارسی ، فناوری نشر
– ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف چاپ و نشر منابع اطلاعاتی
– برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشی کوتاه مدت
– مبادله منابع اطلاعاتی با سایر مراکز علمی

 

زیر مجموعه های حوزه معاونت پژوهشی مرکز:
 

– دفتر تامین و تولید آثار

– مدیریت پژوهش و آموزش نشر

– مدیریت بازاریابی و فروش

– کتابخانه و مرکز اسناد

 

 

دفتر تامین و تولید آثار

دفتر تامین و تولید آثار مسئولیت فرایندهای جذب، تامین و تولید آثار را بر عهده دارد. آثار تالیف و ترجمه پس از ارزیابی و داوری به شورای پژوهشی ارجاع داده می شوند و پس از تصویب در شورا و بستن قرارداد در روند تولید اثر از وظایف این دفتر است. این دفتر براجرای فرایند تولید و کنترل کیفیت نظارت دارد . صاحبان اثر می توانند جهت پیگیری تمامی مراحل کار با این دفتر تماس بگیرند.

–    تدوین فرآیندها و استاندارهای جذب و تامین آثار به منظور ارتقاء سطح کیفی و اعتباری آثار
–    تدوین فرآیندها و استانداردهای ارزیابی آثار
–    تدوین فرآیندها و استانداردهای تولید آثار به منظور افزایش بهره وری فرآیند تولید
–    تدوین فرآیندها و استانداردهای کنترل کیفیت آثار به منظور ارتقاء کیفی آنها
–    نظارت بر اجرای فرآیند جذب و تامین آثار
–    نظارت بر اجرای فرآیند تولید به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آن
–    نظارت بر اجرای فرآیند کنترل کیفیت به منظور حصول اطمینان از حسن اجرای آن
–    پیگیری مصوبات شورای مرکز
–    انجام هماهنگی های لازم در جهت سفارش تالیف، ترجمه و تصحیح منابع اطلاعاتی  مورد نیاز موسسات و جامعه علمی کشور
–    ایجاد زیر ساخت مناسب جهت برقراری ارتباط با نخبگان و جامعه علمی دانشگاهی
–    ایجاد ساز و کار مناسب جهت تداوم همکاری با صاحبان آثار

مدیریت پژوهش و آموزش نشر

مدیریت پژوهش و آموزش نشر، وظایفی از قبیل ارائه گزارش های توجیهی لازم، برگزاری نمایشگاهای مورد نیاز جامعه علمی کشور،برگزاری همایش ها در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی برابر مقررات جاری کشور و همچنین انجام سایر امور محوله از سوی مافوق را بر عهده دارد.

–    تعیین ساختار فرآیند و نظارت بر عملکرد گروه های اجرایی
–    تعریف و جذب طرح های پژوهشی در حوزه نشر و تدوین آثار علمی  و مدیریت فرآیند نشر
–    تدوین استاندارها و آیین نامه های مرجع در حوزه نگارش و ویرایش
–    برگزاری دوره های حرفه ای نگارش ادبی
–    برگزاری دوره های حرفه ای نگارش ادبی تولید و نشر
–    توسعه همکاریبا سایر نهادها و سازمان های ذی ربط
–    انجام اقدامات لازم به منظور شناسایی و تعیین نیازهای جذب اعضای هیات علمی
–    برگزاری نمایشگاه های تخصصی – برگزاری همایش های علمی
–    مبادله منابع اطلاعاتی با سایر مراکز علمی
–    برنامه ریزی جهت استفاده اعضای هیات علمی از فرصت های مطالعاتی داخل و خارج

مدیریت بازاریابی و فروش

مدیریت بازاریابی و فروش مسولیت سازماندهی فعالیت های بازاریابی و نیروهای انسانی و آموزش لازم برای آنها، ایجاد هماهنگی بین مقدار ،زمان و خصوصیات تقاضا، توسعه سیستم های وفاداری مشتریان و همچنین هماهنگی و همکاری با مدیریت پژوهش و آموزش نشر در جهت افزایش کیفیت محصولات را بر عهده دارد.

–    جمع آوری و بررسی اطلاعات به منظور تشخیص وضعیت بازار و تعیین نیاز مصرف کنندگان
–    شناسایی نیازهای موسسات در زمینه منابع اطلاعاتی
–    تهیه، اجرا و کنترل برنامه های بازاریابی
–    بررسی نظریات مصرف کنندگان
–    ارائه خدمات مشاوره ای در زمینه های مختلف
–    ایجاد تقاضا برای محصول
–    شناسایی و تجزیه و تحلیل فرصت های بازار
–    کنترل و نظارت بر نحوه انجام فروش
–    دریافت و بررسی آمار و اطلاعات فروش و بررسی علل نوسانات صعودی و نزولی
–    شناسایی رقبا در بازارهای داخل و خارج
–    بازاریابی، تبلیغات، معرفی سازمان در بازار
–    ارائه سفارشات و زمان درخواست شده از سوی مشتری به مدیریت تامین و تولید آثار
–    توسعه سیستم های وفاداری مشتریان

کتابخانه و مرکز اسناد

کتابخانه و مرکز اسناد مرکز وظایفی از قبیل پیش بینی اعتبارات لازم جهت انجام امور سفارش، تهیه گزارش های لازم از فعالیت های کتابخانه،طبقه بندی و فهرست نویسی کتاب، برقرای ارتباط با مراکز و مجامع علمی، تهیه خلاصه کتاب،آموزش و آشناسازی کارکنان جدید الاستخدام را بر عهده دارد.

–    تعریف روندها و بهبود مستمر و پیاده سازی سامانه های هوشمند نرم افزاری و سخت افزاری در جهت ارتقای سطح خدمات
–    ایجاد ساز و کار مناسب در جهت حفاظت و تامین امنیت آرشیو اسناد
–    بهینه سازی فضای فیزیکی به منظور تسهیل بهره گیری از خدمات کتابخانه ای
–    فراهم آوردن امکانات لازم به منظور دسترسی به منابع اطلاعات علمی
–    بررسی و استعلام اطلاعات نشر کتاب جدید در سطح علمی
–    تهیه و تکثیر رسانه های صوتی و تصویری در زمینه های مختلف
–    حفظ و حراست از کتاب های نایاب و اسناد و مدارک تاریخی
–    مبادله کتاب و نشریات ادواری و اسناد با مجامع و مراکز علمی و فرهنگی
–    جمع آوری، ذخیره، نگهداری و در دسترس قراردادن کتاب و مجلات و نشریات علمی