گزارش نشست نقد و بررسی کتاب ترجمه متون اسلامی         نشست نقد و بررسی
کتاب ترجمه متون اسلامی، عصر روز ۱۴ مهر در مرکز نشر دانشگاهی برگزار شد. در این
جلسه شماری از اعضای هیات علمی دانشگاه های الزهرا (س)، تربیت مدرس، علامه
طباطبایی، تهران و آزاد اسلامی حضور داشتند. آقای دکتر شعیری که مدیریت جلسه نقد و
بررسی را به عهده داشتند ضمن تشکر از مرکز نشر دانشگاهی به خاطر برگزاری چنین
نشستی به حاضران در جلسه خیر مقدم گفتند و بیان کردند کتاب ترجمه متون اسلامی اثری
هم دانشگاهی و هم آموزشی است و جای آن در بین کتاب­های رشته زبان فرانسه خالی بود.